Főoldal / TÁJÉKOZTATÁS A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelet (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről 13. és 14. cikke értelmében (továbbiakban mint: „GDPR“)

Jelen tájékoztatást a személyes adatok kezeléséről (továbbiakban mint: „Tájékoztatás“) az A care Kft. (székhely: 1078 Budapest, Murányi utca 2, telephely: 1135 Budapest, Szegedi út 50-52., adószám: 23714649-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-271935) készítette, mint a www.acare-hu.eu webshop üzemeltetője (továbbiakban mint: „üzemeltető“ vagy „társaság“) az érintett személyek, akiknek a személyes adatait kezeli, így elsősorban vásárlók, illetve leendő vásárlók részére. A tájékoztatás kitér az érintettek személyes adatainak kezelésének módjára, illetve terjedelmére, továbbá az érintettek ezzel kapcsolatos jogaira.

A személyes adatok védelmének biztosítása számunkra kiemelten fontos, ezért a személyes adatok kezelése során szigorúan tartjuk be a hatályos jogszabályok előírásait, illetve a GDPR által előírt feltételeket. A társaságunk rendelkezik ehhez szükséges műszaki, illetve szervezeti háttérrel, mely hozzájárul az általunk kezelt ügyfeleink személyes adatai védelmének biztosításához.

 

A személyes adatok fogalma, az adatkezelés célja

A személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A társaság kizárólag azon személyes adatokat kezel, melyek elengedhetetlenek az adatkezelés konkrét céljának eléréséhez. A személyes adatok kezelése mindenkor előre meghatározott, jogszerű célból történik, mely adatkezelés nélkül a meghatározott cél elérése nem lenne lehetséges.

A jogszabályok által meghatározott jogi alapon történő adatkezelés esetén, mint például a termékek értékesítése céljából, az adatok szolgáltatása Ön részéről törvényi követelmény, ennek hiányában nem lehetséges a www.acare-hu.eu webhelyről történő rendelés. A szükséges adatok szolgáltatása hiányának következménye, hogy nem jön létre az adásvételi szerződés.

Az ügyfél hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén, mint például marketing célú adatkezelés esetében, a személyes adatok szolgáltatása az ügyfél részéről önkéntes. Abban az esetben, ha nem adja meg erre a célra a konkrét hozzájárulását, cégünknek nem lesz lehetősége Önnek marketing jellegű tájékoztatást küldeni.

Az általunk kezelt személyes adatok kategóriái

A társaság tevékenysége során az alábbiakban felsorolt adatkategóriákat kezeljük, mely kategóriák eltérnek az adatkezelés céljától, illetve konkrét adatkezelés jellegétől függően. Az alábbiakban felsorolt személyes adatok kategóriákról van szó:

  • azonosító adatok (keresztnév, vezetéknév, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám természetes személy esetén – cégnév, szállítási cím, számlázási cím, cégjegyzékszám, adószám, közösségi adószám vállalkozás esetén).

Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

Az üzemeltető mindenkor kizárólag előre meghatározott és jogszerű célból kezeli a személyes adatokat, az adatkezelés kizárólag megfelelő jogalap megléte mellett történhet. Társaságunk kijelenti, illetve biztosítja Önt arról, hogy személyes adatait semmilyen körülmények között az adatkezelés eredeti jogalappal ellentétes célból nem kezeli.

Társaságunk tevékenysége során a személyes adatait az alábbiakban felsorolt célokból kezeli:

Termékek értékesítése

A személyes adatok kezelése feltétlenül szükséges a GDPR 6. cikke, (1) bekezdése, b) pontja szerinti szerződésteljesítéshez. A személyes adatok szolgáltatása hiányában nem lehetséges a www.acare-hu.eu webhelyről történő rendelés. A szükséges adatok szolgáltatása hiányának következménye, hogy nem jön létre az adásvételi szerződés.

Szolgáltatásnyújtás

Társaságunk szolgáltatásnyújtás céljából is kezeli személyes adatait (például tanfolyamok szervezése a termékek használata céljából). Ezen célú személyes adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás bármikor visszavonható.

Marketing   

Társaságunk marketing céllal is kezeli személyes adatait. Ezen célú személyes adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Abban az esetben, ha nem adja meg a hozzájárulását, cégünknek nem lesz lehetősége Önnek marketing jellegű tájékoztatást küldeni.

A marketing célú személyes adatok kezelése keretében nem történik az ügyfél egészségügyi állapotára vonatkozó adatok kezelése. Az egészségügyi állapotra vonatkozó adatok különleges adatkategóriába tartoznak, melyek kezelése kizárólag GDPR rendelet 9. cikke, (2) bekezdésében rögzített feltételek mellett lehetséges. Az egészségügyi állapotra vonatkozó adatok marketing célú anonim kezelése kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulásával lehetséges, ezen hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja.

Személyes adatok forrásai

A személyes adatokat közvetlenül az érintettekről kapjuk, a szabo.andrea@acare.hu  vagy az info@acare.hu e-mail címre megküldött és kitöltött kötelező érvényű Megrendelés formájában.

Személyes adatok címzettjei

Társaságunk más alanyoknak is továbbíthat adatokat, így közhatalmi szerveknek (például bíróság), illetve egyéb természetes vagy jogi személyeknek abban az esetben, ha ez szükséges az adásvételi szerződés teljesítéséhez vagy az adásvételi szerződésben rögzített igények érvényesítéséhez.

Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelés

Társaságunknak nem áll szándékában bármilyen személyes adatait harmadik országba, sem nemzetközi szervezeteknek továbbítani.

Megőrzési idő

Társaságunk személyes adatokat kizárólag az adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítéséhez feltétlenül szükséges ideig őrzi meg, vagyis a megrendelés, illetve a termékekre vonatkozó garancia ideje alatt, továbbá a garancia idő lejárta után 10 évig. Ezen idő lejárta után a személyes adatok megsemmisítésre kerülnek (törlés, selejtezés).

Az érintett hozzájárulásán alapuló személyes adatok kezelése szolgáltatásnyújtás- és marketing célokra társaságunk kizárólag addig az ideig kezeli, amely időre vonatkozik a hozzájárulás, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig.

Automatizált döntéshozatal

A személyes adatai kezelése sorén nem történik automatizált döntéshozatal.

Titoktartási kötelezettség

Az üzemeltető a személyes adatok védelméről és néhány törvény módosításáról, illetve kiegészítéséről szóló 18/2018. számú törvény 79. §-a alapján (továbbiakban mint: „törvény a személyes adatok védelméről“) az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban titoktartásra kötelezett. A titoktartási kötelezettség az adatkezelés befejezése után is tart. A titoktartási kötelezettség az üzemeltető munkavállalóira is vonatkozik, a munkaviszonyuk ideje alatt, illetve munkaviszonyuk megszűnése után is.

Titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általi intézkedése esetére, például a személyes adatok védelme megsértése vagy ellenőrzés esetén.

Az érintettek jogai

Önnek jogában áll kérelmezni társaságunktól személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, illetve GDPR szerint élhet az adathordozhatóság jogával.

Jogosult az Ön által rendelkezésre bocsátott, és személyét érintő adatokat társaságunktól strukturált, általánosan használt, gépelt, olvasható formátumban kérni.

A személyes adatainak hozzáférésére vonatkozó kérelmében kifejezetten szükséges feltüntetni, hogy személyes adataihoz való hozzáférést és/vagy személyes adatainak másolatát kéri, különben a társaságunk jogosult a kérelmét úgy tekinteni, hogy a kérelem annak igazolására irányul, hogy a személyes adatait kezeljük-e. A személyes adatainak másolatának kiadása első alkalommal térítésmentes. Bármilyen további másolatokért társaságunk jogosult az adminisztrációs költségeknek megfelelő díjat számlázni.

Jogosult kérni, hogy személyes adatait társaságunk közvetlenül egy másik üzemeltetőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájárulásán vagy szerződésen alapul, illetve ha automatizált eszközök segítségével történik.

Abban az esetben, ha személyes adatait hozzájárulása alapján kezeljük, a hozzájárulását jogosult bármikor visszavonni, egyéb költségek nélkül. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti ezen hozzájáruláson alapuló adatkezelést a hozzájárulás visszavonása előtti időszakban. A hozzájárulás visszavonása írásban lehetséges, társaságunk címére elküldött levél vagy e-mail üzenet formájában.

A jogait társaságunkkal szemben érvényesítheti címünkre elküldött írásos kérelem formájában, esetleg elektronikus úton e-mailben. Személyesen vagy telefonon benyújtott kérelem esetén társaságunk kizárólag olyan esetben szolgáltat kért információt, ha a kérelmező megfelelő módon igazolta személyi azonosságát.

Megilleti Önt továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához való jog, mely hatóság ebben az esetben Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelése nem felel meg a GDPR előírásainak.

Az üzemeltető elérhetősége

Üzemeltető:

A care Kft.  

Székhely: 1078 Budapest, Murányi utca 2.

Telephely: 1135 Budapest Szegedi út 50-52.

Telefonszám: 00 36 20 273 9623

E-mail: info@acare.hu, szabo.andrea@acare.hu