Főoldal / ÁSZF, tájékoztatók, szabályok

ÁSZF, tájékoztatók, szabályok

TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

 

Az A care Egészségügyi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-271935, adószám: 23714649-2-42, székhely 1078 Budapest, Murányi utca 2, e-mail cím: info@acare.hu) Adatkezelő (továbbiakban mint „Adatkezelő“), ezennel az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános rendelet a személyes adatok védelméről) hatályon kívül helyezéséről 9. cikke, (2) bekezdése a) pontja (továbbiakban mint „GDPR”), illetve további alkalmazandó jogszabályok értelmében tájékoztatja az ügyfeleit a személyes adataik kezelésének módjáról, illetve terjedelméről. Ezen tájékoztatás az Adatkezelő ügyfeleinek minden személyes adatára vonatkozik.

 

Az Adatkezelő ügyfelei azon személyes adatokat kezeli, melyekhez a hatályos jogszabályokkal összhangban jutott hozzá, ezen személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag meghatározott célból, illetve ehhez szükséges terjedelemben történik. Az Adatkezelő az ügyfelei személyes adatait az adott jogalapon történő kezelését kizárólag ehhez szükséges ideig végzi.

 

A személyes adatok kezelésének terjedelme, módja

Az Adatkezelő által szervezett tanfolyamra történő jelentkezés

Ebben az esetben az alábbi személyes adatokat adja meg az Adatkezelőnek:

 • az ügyfél azonosító adatai (pl. vezeték- és keresztnév) ;
 • az egészségügyi dolgozó vagy olyan hasonló dolgozó azonosításához szükséges adatok, aki jogosult az egészségügyi vagy hasonló szolgáltatások nyújtásához;
 • a munkahely vagy lakóhely megnevezése és címe;
 • az oktatásra vonatkozó jelentkezések és adatok kézbesítésének adatai (pl. e-mail, telefon) ;
 • az oktatáson résztvevő vezeték- és keresztneve abban az esetben, ha a megrendelés a vállalkozótól érkezik;
 • az oktatáson résztvevő lakcíme abban az esetben, ha a megrendelés a vállalkozótól érkezik
 • statisztikai számjel;
 • adószám;
 • a fizetés nyilvántartásához szükséges adatok.

Ezen személyes adatok a tanfolyamra történő jelentkezéssel kapcsolatos szerződés megkötését és teljesítését szolgálják, ezen adatok hiányában a szerződés nem köthető meg, nem teljesíthető. A tanfolyami részvétel esetén ezen adatokat a 2000. évi C. Számviteli törvényben (továbbiakban mint „Számv.tv.“). meghatározott ideig kezeljük, illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (továbbiakban mint „ÁFA törvény“) meghatározott ideig tároljuk. A tanfolyami részvételi díj kifizetése esetén a személyes adatokat a Számviteli törvényben, az általános forgalmi adóról szóló törvényben, illetve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott ideig tároljuk.

 

Szolgáltatással kapcsolatos reklamáció

Ebben az esetben az alábbi személyes adatokat adja meg az Adatkezelőnek:

 • az ügyfél azonosító adatai;
 • a tanfolyam adatai.

A fentiekben felsorolt adatok megadása szükséges a reklamációval kapcsolatos ügyintézéshez, ezen adatok rendelkezésre bocsájtását törvény írja elő. Ezen személyes adatokat addig szükséges tárolni, ameddig lehetséges a hibák vagy egyéb igények érvényesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében.

 

Üzleti értesítések küldése, marketing

Ebben az esetben az Adatkezelő elsősorban az alábbiakban felsorolt személyes adatokat kezeli:

 • ügyfél e-mail címe;
 • telefonszáma;
 • tanfolyami részvétel története.

 

Ezen személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag megfelelő jogalap alapján kezeli, mely ebben az esetben közvetlen marketingtevékenység. A személyes adatok kezelése az ügyfél érvényes regisztrációjának ideje alatt történik, legfeljebb 3 évig az oktatás utolsó dátumától.

 

Az Adatkezelő és az ügyfél között fennálló bármilyen jogvita esetére az Adatkezelő jogosult az ügyfél fentiekben felsorolt személyes adatait, illetve az ügyfélről összegyűjtött bármilyen további személyes adatokat kezelni, az esetleges jogvita sikeres lezárása céljából. Az ügyfelek ilyen módon megszerzett minden személyes adatát jogvita esetén az Adatkezelő továbbítja a jogi képviselőjének.

 

Az érintettek jogai

A ügyfél tudomásul veszi, hogy a GDPR szerint jogosult:

 • az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat kezel;
 • az Adatkezelőtől kérni a személyes adatok kezelésével kapcsolatos magyarázatot;
 • az Adatkezelőtől hozzáférést kérni ezen adatokhoz, illetve kérni a személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését;
 • az Adatkezelőt kérni, hogy a személyes adatokat törölje, kivéve azon eseteket, amikor egy másik jogszabály alapján szükséges ezen adatok további tárolása;
 • abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, az ügyfélnek jogában áll a hozzájárulását bármikor visszavonni (az alábbi e-mail címen keresztül: info@acare.hu);
 • abban az esetben, amikor a személyes adatok kezelése az Adatkezelő jogalapja alapján történik, az ügyfél jogosult tiltakozni ilyen adatkezelés ellen, és az Adatkezelő továbbiakban ezen személyes adatokat nem kezelheti;
 • a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek betartása bármilyen kétség esetén fordulhat az Adatkezelőhöz vagy a felügyeleti hatósághoz, amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu.

 

Az ügyfél személyes adatait a GDPR (13) bekezdése, 1. pontja, f) alpontja értelmében nem továbbítjuk harmadik országokba, sem nemzetközi szervezeteknek.

Egyéb tájékoztatás

 Az Adatkezelő tájékoztatja az ügyfeleit, hogy semmilyen esetben nem történik a GDPR 22. cikke szerinti automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás.

Abban az esetben, ha bármilyen kérdésem vagy igényem merül fel, bármikor fordulhatok az Adatkezelőhöz, konkrétan annak felelős személyéhez, aki Bc. Marie Brejchová, MBA, az alábbi telefonszámon, illetve e-mail címen: tel. + 420 725 300 200, e-mail: marie.brejchova@acare.cz.

 

HOZZÁJÁRULÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

(továbbiakban mint „Hozzájárulás“)

 

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános rendelet a személyes adatok védelméről) hatályon kívül helyezéséről 9. cikke, (2) bekezdése a) pontja (továbbiakban mint „GDPR”), illetve további alkalmazandó jogszabályok értelmében ezennel kifejezetten, díjmentesen és önkéntesen hozzájárulok az A care Egészségügyi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-271935, adószám: 23714649-2-42, székhely 1078 Budapest, Murányi utca 2, e-mail cím: info@acare.hu) Adatkezelő (továbbiakban mint „Adatkezelő“) általi személyes adataim kezeléséhez, feldolgozásához, gyűjtéséhez és tárolásához, az alábbiakban felsorolt adatokra vonatkozólag: vezeték- és keresztnév, nem, illetve cégnév, cégjegyzékszám, adószám, lakcím, a cég, illetve egyéni vállalkozó székhelye, rendelések története, e-mail cím, telefonszám.

Tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat az Adatkezelő az üzleti partnereivel történő együttműködés keretében szervezett rendezvények lebonyolításához használja fel. Ezen célból a fentiekben felsorolt személyes adatok továbbíthatók az Adatkezelő partnereinek.

A megadott személyes adataimat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik országokba (EU kívülre), sem nemzetközi szervezetnek.

Tudomásul veszem, és kijelentem, hogy fentiek szerinti személyes adataimat az Adatkezelő az Adatkezelőnél lévő regisztrációm ideje alatt kezelheti, azonban legalább 10 éven keresztül, ha addig nem vonom vissza a hozzájárulásomat.

Kijelentem, hogy teljes mértékben tisztában vagyok a GDPR rendelet szerinti jogaimmal, így elsősorban tudatában vagyok annak, hogy:

 1. jogomban áll kérelmezni az Adatkezelőnél személyes adataimhoz való hozzáférést;
 2. ha személyes adataim kezelésére vonatkozó információt kérek, az Adatkezelő kötelessége ezen tájékoztatás részemre haladéktalanul rendelkezésemre bocsájtani;
 3. abban az esetben, ha személyes adatokra a személyes jogaim, illetve az Adatkezelő jogai érvényesítése, illetve védelme céljára lenne szükség viták, bírósági perek vagy hivatalos eljárások során, a személyes adataim a vita fennállása alatt tárólhatók, kizárólag a jogaim védelmének céljából ilyen vita esetén;
 4. ha tudomásomra jut, vagy úgy vélem, hogy személyes adataimat az Adatkezelő a magánéletem védelmével ellentétesen vagy törvényellenes módon kezeli, jogomban áll magyarázatot kérni az Adatkezelőtől, illetve kérni a sérelmező állapot helyreállítását (pl. a személyes adatok letiltása, helyesbítése, kiegészítése, törlése);
 5. jogomban áll kérni, hogy az Adatkezelő a személyes adataimat módosítsa vagy törölje;
 6. jogomban áll kérni információt a személyes adataim címzettjeiről;
 7. kérhetem az Adatkezelőt, hogy korlátozza a személyes adataim kezelését;
 8. jogosult vagyok a személyes adataim hordozhatóságára;
 9. jogomban áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, mely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu.

 

Kijelentem, hogy jelen hozzájárulásomat önkéntesen adom, és jogomban áll a hozzájárulásomat bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok törvényes kezelését, amely adatkezelés a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapult.

Abban az esetben, ha bármilyen kérdésem vagy igényem merül fel, bármikor fordulhatok az Adatkezelőhöz, konkrétan annak felelős személyéhez, aki Bc. Marie Brejchová, MBA, az alábbi telefonszámon, illetve e-mail címen: tel. + 420 725 300 200, e-mail: marie.brejchova@acare.cz.

 

 

Kelt:                                                                                               Aláírás